جشنواره فروش سیم کارت

تنها با پرداخت یک چهارم قیمت سیم کارت بخرید

۰ روز ۰۰ ساعت ۰۰ دقیقه ۰۰ ثانیه
 • 0912 898 11 82
  ۰۹۱۲ ۸۹۸ ۱۱ ۸۲ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کد ۸ , معمولی پیش پرداخت :۵/۷۵۰/۰۰۰
  • اقساط ۶ماهه : ۳/۷۴۰/۰۰۰
  • اقساط ۸ماهه : ۳/۰۲۰/۰۰۰
  • اقساط ۱۰ ماهه : ۲/۵۹۰/۰۰۰
 • 0912 450 21 64
  ۰۹۱۲ ۴۵۰ ۲۱ ۶۴ ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کد ۴ , معمولی پیش پرداخت :۸/۰۰۰/۰۰۰
  • اقساط ۶ماهه: ۵/۴۴۰/۰۰۰
  • اقساط ۸ماهه :۴/۴۴۰/۰۰۰
  • اقساط ۱۰ماهه :۳/۸۴۰/۰۰۰
   
 • 0912 51 88 201
  ۰۹۱۲ ۵۱ ۸۸ ۲۰۱ ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کد ۵ , معمولی پیش پرداخت : ۶/۷۵۰/۰۰۰
  • اقساط ۶ ماهه : ۴/۵۹۰/۰۰۰
  • اقساط ۸ ماهه : ۳/۷۵۰/۰۰۰
  • اقساط ۱۰ ماهه : ۳/۲۴۰/۰۰۰
 • 0912 65 99 705
  ۰۹۱۲ ۶۵ ۹۹ ۷۰۵ ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  کد ۶ , معمولی پیش پرداخت : ۶/۰۰۰/۰۰۰
  • اقساط ۶ ماهه : ۴/۲۰۰/۰۰۰
  • اقساط ۸ ماهه : ۳/۴۳۰/۰۰۰
  • اقساط ۱۰ ماهه : ۲/۹۶۰/۰۰۰
 • 0912 704 72 42
  ۰۹۱۲ ۷۰۴ ۷۲ ۴۲ ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  کد ۷ , معمولی پیش پرداخت :۷/۰۰۰/۰۰۰
  • اقساط ۶ ماهه : ۴/۸۸۰/۰۰۰
  • اقساط ۸ ماهه : ۳/۹۸۰/۰۰۰
  • اقساط ۱۰ ماهه : ۳/۴۴۰/۰۰۰
 • 0912 705 85 67
  ۰۹۱۲ ۷۰۵ ۸۵ ۶۷ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کد ۷ , معمولی پیش پرداخت : ۵/۷۵۰/۰۰۰
  • اقساط ۶ ماهه : ۳/۹۱۰/۰۰۰
  • اقساط ۸ ماهه : ۳/۲۰۰/۰۰۰
  • اقساط ۱۰ ماهه : ۲/۷۶۰/۰۰۰
 • 0912 925 76 88
  ۰۹۱۲ ۹۲۵ ۷۶ ۸۸ ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کد ۹ , معمولی پیش پرداخت : ۴/۲۵۰/۰۰۰
  • اقساط ۶ ماهه : ۲/۸۹۰/۰۰۰
  • اقساط ۸ ماهه : ۲/۳۶۰/۰۰۰
  • اقساط ۱۰ ماهه : ۱/۹۲۰/۰۰۰
 • 0912 954 15 23
  ۰۹۱۲ ۹۵۴ ۱۵ ۲۳ ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کد ۹ , معمولی پیش پرداخت : ۴/۲۵۰/۰۰۰
  • اقساط ۶ ماهه : ۲/۸۹۰/۰۰۰
  • اقساط ۸ ماهه : ۲/۳۶۰/۰۰۰
  • اقساط ۱۰ ماهه : ۱/۹۲۰/۰۰۰
 • 0912 084 77 54
  ۰۹۱۲ ۰۸۴ ۷۷ ۵۴ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کد ۰ , معمولی پیش پرداخت : ۹/۰۰۰/۰۰۰
  • اقساط ۶ ماهه : ۲/۵۵۰/۰۰۰
  • اقساط ۸ ماهه : ۲/۰۸۵/۰۰۰
 • 0912 40 48 667
  ۰۹۱۲ ۴۰ ۴۸ ۶۶۷ ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کد ۴ , معمولی پیش پرداخت : ۹/۰۰۰/۰۰۰
  • اقساط ۶ ماهه : ۶/۱۲۰/۰۰۰
  • اقساط ۸ ماهه : ۵/۰۰۰/۰۰۰
  • اقساط ۱۰ ماهه : ۴/۳۲۰/۰۰۰

آخرین مطالب وبلاگ طهران همراه