جشنواره فروش سیم کارت

تنها با پرداخت یک چهارم قیمت سیم کارت بخرید

۰ روز ۰۰ ساعت ۰۰ دقیقه ۰۰ ثانیه
 • 0912 237 28 57
  ۰۹۱۲ ۲۳۷ ۲۸ ۵۷ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  , پیش پرداخت : ۲۰.۰۰۰.۰۰۰
  • اقساط ۶ ماه : ۷.۹۴۰.۰۰۰
  • اقساط ۸ ماهه : ۶.۴۸۰.۰۰۰
  • اقساط ۰ ماهه : ۵.۶۰۰.۰۰۰
 • 0912 704 72 42
  ۰۹۱۲ ۷۰۴ ۷۲ ۴۲ ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  , معمولی پیش پرداخت : ۷۰۰۰۰۰۰
  • اقساط ۶ ماهه : ۴.۸۸۰.۰۰۰
  • اقساط ۸ ماهه : ۳.۹۸۰.۰۰۰
  • اقساط ۱۰ ماهه : ۳.۴۴۰.۰۰۰
 • 0912 794 64 14
  ۰۹۱۲ ۷۹۴ ۶۴ ۱۴ ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کد ۷ , معمولی پیش پرداخت : ۷.۰۰۰.۰۰۰  
  • اقساط ۶ ماهه : ۴.۷۶۰.۰۰۰
  • اقساط ۸ ماهه : ۳.۸۹۰.۰۰۰
  • اقساط ۱۰ ماهه :  ۳.۳۶۰.۰۰۰
 • 0912 705 85 67
  ۰۹۱۲ ۷۰۵ ۸۵ ۶۷ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  , معمولی پیش پرداخت : ۵.۷۵۰.۰۰۰  
  • اقساط ۶ ماهه : ۳.۹۱۰.۰۰۰
  • اقساط ۸ ماهه : ۳.۲۰.۰۰۰
  • اقساط ۱۰ ماهه : ۲.۷۶۰.۰۰۰
 • 0912 70 84 189
  ۰۹۱۲ ۷۰ ۸۴ ۱۸۹ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کد ۷ , معمولی پیش پرداخت : ۵.۵۰۰.۰۰۰
  • اقساط ۶ ماهه : ۳.۵۲۰.۰۰۰
  • اقساط ۸ ماهه : ۲.۸۷۰.۰۰۰
  • اقسط ۱۰ ماهه : ۲.۴۸۰.۰۰۰
 • 0912 39 59 367
  ۰۹۱۲ ۳۹ ۵۹ ۳۶۷ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کد ۳ , معمولی پیش پرداخت : ۱۰.۰۰۰.۰۰۰
  • اقساط ۶ ماهه : ۶.۸۰۰.۰۰۰
  • اقساط ۸ ماهه : ۵.۵۵۰.۰۰۰
  • اقساط ۱۰ ماهه : ۴.۸۰۰.۰۰۰
 • 0912 44 861 42
  ۰۹۱۲ ۴۴ ۸۶۱ ۴۲ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کد ۴ , معمولی پیش پرداخت : ۷.۷۵۰.۰۰۰
  • اقساط ۶ ماهه : ۵.۲۷۰.۰۰۰
  • اقساط ۸ ماهه : ۴.۳۱۰.۰۰۰
  • اقساط ۱۰ ماهه : ۳.۷۲۰.۰۰۰
 • 0912 794 64 14
  ۰۹۱۲ ۷۹۴ ۶۴ ۱۴ ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  , پیش پرداخت : ۷.۰۰۰.۰۰۰
  • اقساط ۶ ماهه : ۴.۷۶۰.۰۰۰
  • اقساط ۸ ماهه : ۳.۸۹۰.۰۰۰
  • اقساط ۱۰ ماهه : ۳.۳۶۰.۰۰
 • 0912 52 66 522
  ۰۹۱۲ ۵۲ ۶۶ ۵۲۲ ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کد ۵ , پیش پرداخت : ۹.۲۵۰.۰۰۰
  • اقساط ۶ ماهه :۶.۲۹۰.۰۰۰
  • اقساط ۸ ماهه : ۴.۸۶۰.۰۰۰
  • اقساط ۱۰ ماهه : ۴.۴۴۰.۰۰۰
 • 0912 0580 866
  ۰۹۱۲ ۰۵۸۰ ۸۶۶ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  , معمولی پیش پرداخت : ۴.۰۰۰.۰۰۰
  • اقسط ۶ ماهه : ۲.۷۲۰.۰۰۰
  • اقسط ۸ ماهه : ۲.۲۲۰.۰۰۰

آخرین مطالب وبلاگ طهران همراه