جشنواره فروش سیم کارت

تنها با پرداخت یک چهارم قیمت سیم کارت بخرید

۰ روز ۰۰ ساعت ۰۰ دقیقه ۰۰ ثانیه
 • 0912 086 20 65
  ۰۹۱۲ ۰۸۶ ۲۰ ۶۵ ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  کد ۰ , معمولی پیش پرداخت : ۴/۴۰۰/۰۰۰
  • اقساط شش ماهه : ۲/۹۷۰/۰۰۰
  • هشت ماهه : ۲/۴۳۰/۰۰۰
  • ده ماهه : ۲/۱۰۰/۰۰۰
 • 0912 70 59 269
  ۰۹۱۲ ۷۰ ۵۹ ۲۶۹ ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کد ۷ , معمولی پیش پرداخت : ۶/۷۵۰/۰۰۰
  • اقساط شش ماهه : ۴/۵۹۰/۰۰۰
  • هشت ماهه : ۳/۷۵۰/۰۰۰
  • ده ماهه : ۳/۲۴۰/۰۰۰
 • 0912 704 72 42
  ۰۹۱۲ ۷۰۴ ۷۲ ۴۲ ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کد ۷ , معمولی پیش پرداخت : ۸/۰۰۰/۰۰۰
  • اقساط شش ماهه :۵/۴۴۰/۰۰۰
  • هشت ماهه : ۴/۴۴۰/۰۰۰
  • ده ماهه : ۳/۸۴۰/۰۰۰
 • 0912 508 46 01
  ۰۹۱۲ ۵۰۸ ۴۶ ۰۱ ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کد ۵ , معمولی پیش پرداخت : ۸/۰۰۰/۰۰۰
  • شش ماهه : ۵/۴۴۰/۰۰۰
  • هشت ماهه : ۴/۴۴۰/۰۰۰
  • ده ماهه : ۳/۸۴۰/۰۰۰
 • 0912 898 11 82
  ۰۹۱۲ ۸۹۸ ۱۱ ۸۲ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کد ۸ , معمولی پیش پرداخت :۵/۷۵۰/۰۰۰
  • اقساط ۶ماهه : ۳/۷۴۰/۰۰۰
  • اقساط ۸ماهه : ۳/۰۲۰/۰۰۰
  • اقساط ۱۰ ماهه : ۲/۵۹۰/۰۰۰
 • 0912 450 21 64
  ۰۹۱۲ ۴۵۰ ۲۱ ۶۴ ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کد ۴ , معمولی پیش پرداخت :۸/۰۰۰/۰۰۰
  • اقساط ۶ماهه: ۵/۴۴۰/۰۰۰
  • اقساط ۸ماهه :۴/۴۴۰/۰۰۰
  • اقساط ۱۰ماهه :۳/۸۴۰/۰۰۰
   
 • 0912 51 88 201
  ۰۹۱۲ ۵۱ ۸۸ ۲۰۱ ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کد ۵ , معمولی پیش پرداخت : ۶/۷۵۰/۰۰۰
  • اقساط ۶ ماهه : ۴/۵۹۰/۰۰۰
  • اقساط ۸ ماهه : ۳/۷۵۰/۰۰۰
  • اقساط ۱۰ ماهه : ۳/۲۴۰/۰۰۰
 • 0912 65 99 705
  ۰۹۱۲ ۶۵ ۹۹ ۷۰۵ ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  کد ۶ , معمولی پیش پرداخت : ۶/۰۰۰/۰۰۰
  • اقساط ۶ ماهه : ۴/۲۰۰/۰۰۰
  • اقساط ۸ ماهه : ۳/۴۳۰/۰۰۰
  • اقساط ۱۰ ماهه : ۲/۹۶۰/۰۰۰
 • 0912 704 72 42
  ۰۹۱۲ ۷۰۴ ۷۲ ۴۲ ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  کد ۷ , معمولی پیش پرداخت :۷/۰۰۰/۰۰۰
  • اقساط ۶ ماهه : ۴/۸۸۰/۰۰۰
  • اقساط ۸ ماهه : ۳/۹۸۰/۰۰۰
  • اقساط ۱۰ ماهه : ۳/۴۴۰/۰۰۰
 • 0912 705 85 67
  ۰۹۱۲ ۷۰۵ ۸۵ ۶۷ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  کد ۷ , معمولی پیش پرداخت : ۵/۷۵۰/۰۰۰
  • اقساط ۶ ماهه : ۳/۹۱۰/۰۰۰
  • اقساط ۸ ماهه : ۳/۲۰۰/۰۰۰
  • اقساط ۱۰ ماهه : ۲/۷۶۰/۰۰۰

آخرین مطالب وبلاگ طهران همراه